Podmínky užití

Obchodní podmínky a pravidla pro uživatele webové stránky Boldnews.cz
(dále jen „Podmínky“)

1 Základní ustanovení
1.1 Provozovatelem webové stránky Boldnews.cz je společnost AP Production News s.r.o., Veleslavínská 30/19, Veleslavín, 162 00 Praha, IČO: 17997461, spisová značka: C 379877, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Provozovatel"). Webové stránky zahrnují všechny webové stránky provozované a přístupné z adresy www.boldnews.cz. Provozovatel odpovídá za funkčnost a provoz webových stránek a za obsah na nich uveřejněný v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami.
1.2 Uživatel se na webových stránkách www.boldnews.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití, stejně jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Provozovatele, Bold News ani webových stránek www.boldnews.cz.

2 Web
2.1 Webové stránky www.boldnews.cz jsou dostupné pro každého prostřednictvím internetu.
2.2 Přístup na webové stránky www.boldnews.cz a používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami. Vstupem na stránky www.boldnews.cz a jejich používáním vyjadřuje uživatel výslovný souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Uživatel nesmí stránky www.boldnews.cz používat, pokud s těmito Podmínkami nesouhlasí.
2.3 Internetové stránky www.boldnews.cz jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.boldnews.cz lze bez souhlasu Provozovatele použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek dále zveřejňovat, kopírovat, šířit a používat ke komerčním účelům bez předchozího souhlasu Provozovatele. V případě porušení zákazu se bude Provozovatel domáhat náhrady škody, které mu kopírováním či šířením obsahu vzniknou.

3 Užití webových stránek
3.1 Uživatel svým vstupem na internetové stránky www.boldnews.cz souhlasí s tím, že je jakkoli zakázáno zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.boldnes.cz nebo je jakkoli zneužívat, zasahovat do používání stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro šíření vlastního obsahu, zasílat na stránky www.boldnews.cz zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup ke zdrojovému kódu a šířit na těchto stránkách obsah, který porušuje právní předpisy České republiky.

4 Obsah třetích stran
4.1 Stránky www.boldnews.cz můžou odkazovat na webové stránky třetích stran, můžou obsahovat vložené části třetích stran (například sociálních sítí), které jsou volně dostupné (dále jen „Obsah třetích stran“).
4.2 Za obsah třetích stran jsou v těchto Podmínkách považovány i reklamy a všechny druhy inzerce.
4.3 Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za obsah třetích stran, negarantuje dostupnost či kvalitu obsahu třetích stran. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli na základě obsahu třetích stran vzniknou.

5 Omezení odpovědnosti
5.1 Obsah internetových stránek www.boldnews.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů s výjimkou těchto obchodních podmínek nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

5.2 Provozovatel může provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.boldnews.cz.

6 Soutěže
6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na webových stránkách organizovat soutěže.
6.2 Do soutěže se může zapojit osoba starší 18 let. Osoba mladší 18 let se může do soutěže zapojit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
6.3 Osoba, která se zapojí do soutěže, dává souhlas ke zpracování osobních údajů, které Provozovateli během přihlašování do soutěže poskytne.
6.4 Podrobné podmínky každé soutěže jsou uvedeny v pravidlech dané soutěže, která jsou vždy dostupná na webových stránkách www.boldnews.cz.

7 Ochrana osobních údajů
7.1 Provozovatel je v souvislosti s provozováním internetových stránek www.boldnews.cz také správcem osobních údajů. Zavazuje se, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.
7.2 Informace, které souvisí se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů na internetových stránkách www.boldnews.cz.

8 Závěrečná ustanovení
8.1 Pokud se ukáže některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení
těchto obchodních podmínek, Ta jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

8.2 Provozovatel si vyhrazuje právo k jakékoli změně znění těchto obchodních podmínek, a to v jakémkoli termínu.
8.3 Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.
8.4 Veškeré případné spory budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
8.5 Tyto obchodní podmínky a pravidla pro uživatele jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.boldnews.cz.

V Praze, dne 02. 01. 2024